List CV

 

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym ukończone w 1972 roku; rozprawa magisterska nt. Blaise Pascal i jego epoka, promotor: prof. Janusz Pajewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UAM (od listopada 1973 roku)Stopnie naukowe:

- doktora w zakresie filozofii w 1976 roku; rozprawa doktorska nt. Myśl paradoksalna Blaise Pascala. Studium antynomii rozumu i wiary, promotor: prof. Stefan Kaczmarek

- doktora habilitowanego w zakresie filozofii w 1987 roku; rozprawa habilitacyjna nt. Intelektualizm i naturalizm w nowożytnej filozofii francuskie. Wybrane postacie

Tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych w 1994 roku

Aktualnie zajmowane stanowisko w uczelni: profesora zwyczajnego  

Specjalizacje:

  • filozofia nowożytna, w szczególności francuska
  • filozofia religii, w szczególności chrześcijańskiej

 

1. Publikacje:  37 monografii książkowych, 32 pod redakcją naukową (współautorstwo), oraz ponad 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych

2. Udział z referatem w konferencjach naukowych:

- w kilkunastu zagranicznych /m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie/

- w kilkudziesięciu  ogólnopolskich

- organizator ponad 30 konferencji naukowych

3. Kierowanie projektami badawczymi:

a. finansowanymi przez KBN:

    - w l. 1999 – 2001 projektem p.n. Sekty religijne w nowożytnej Europie;

    - w l. 2002 - 2003 projektem p.n. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne wyzwaniem współczesności

b. finansowanym przez Rektora UAM: w roku 1997 projektem p.n. Liberalne wyzwania

c. finansowanym przez Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu:

w 2002 roku projektem p.n. Główne nurty w nowożytnej myśli społecznej

4. Zagraniczne staże naukowe i językowe

- Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines CNRS (Paryż – 1989 r.)

- Goethe-Institut (Berlin – 1991 r.)

5. Naukowa współpraca międzynarodowa:

- z Centrum Narodowym Badań Naukowych (CNRS) we Francji

- z Towarzystwem Filozofii Francuskojęzycznej (A.S.P.L.F.)  we Francji

6. Kierowanie jednostką uniwersytecką:

- od 1991 roku kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii UAM

- w l. 1991 – 1993 wicedyrektor Instytutu Filozofii UAM

- w l. 1993 – 96 prodziekan WNS UAM ds. naukowych

- od września 2008 roku dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

- od 1991 roku do lutego 2011 roku kierownik Zakładu Historii i Filozofii Religii

- od 1 marca 2011 roku kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych

7. Kierowanie jednostkami pozauniwersyteckimi:

- od 1992 roku Humaniorą. Fundacją dla humanistyki

- od 1993 roku Wydawnictwem Fundacji Humaniora /redaktor naczelny/

- od 2001 roku Centrum Badań Interdyscyplinarnych

8. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych:

- od 2013 roku „Humaniory. Czasopisma Internetowego" (redaktor naczelny)

- od 2000 roku „Przeglądu Religioznawczego” (redaktor naczelny)

9. Członkostwo z wyboru w zarządach:

- Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

- Fundacji Humaniora /przewodniczący zarządu/

- Centrum Badań Interdyscyplinarnych /przewodniczący zarządu/  

10. Członkostwo w towarzystwach naukowych:

- Polskie Towarzystwo Filozoficzne

- Polskie Towarzystwo Religioznawcze

- Association des Anciens et des Amis du CNRS

- Amis du Centre International Blaise Pascal

 

CV (française)

Zbigniew Drozdowicz, philosophe et spécialiste en religions, Professeur en titre de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań. Actuellement, en tant que chef de la Faculté des Sciences des religions et Recherches comparatives à l’Université Adam Mickiewicz. Spécialiste en philosophie française moderne, auteur de plus que 500 publications scientifiques, y compris 37 ouvrages – entre autres:
– Filozofia francuska w epoce Oświecenia [La philosophie française au siècle des Lumières], Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005.
– Liberalizm europejski [Libéralisme européen], Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005
– Filozofia Oświecenia [Philosophie des Lumières], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
– O racjonalności życia społecznego. Wykłady [Sur la rationalité de la vie sociale. Cours], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
– O racjonalności w filozofii starożytnej i odrodzeniowej. Wykład [Sur la rationalité dans la philosophie de l’Antiquité et de la Renaissance. Cours], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
– O racjonalności w filozofii nowożytnej. Wykłady [Sur la rationalité dans la philosophie moderne. Cours], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
– O racjonalności w religii i w religijności. Wykłady [Sur la rationalité dans la religion et dans la science des religions. Cours], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
– O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze) [Sur la rationalité dans la religion et dans la science des religions (deuxième fois)], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
– Społeczne następstwa racjonalizacji religii [Les conséquences sociales de la rationalité de la religion],Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
– Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia [La philosophie italienne au siècle de la Renaissance et des Lumières], Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
– Standards of Philosophical Rationality: Traditions and Modern Times, LIT Verlag, Berlin 2013.
– Standards of Religious Rationality: Tradition and Modern Times, LIT Verlag, Berlin 2013.
– Rationality Standards of Social Life: Traditions and the Present, LIT Verlag, Berlin 2013.
– Essays on European Liberalism: History and Ideology, LIT Verlag, Berlin 2013.
– Kartezjański racjonalizm. Zrozumieć Kartezjusza [Le rationalisme cartésien. Comprendre Descartes], Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2014.
– Cartesian Rationalism. Understanding Descartes, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015.