Artykuły, encyklopedyczne hasła artykułowe i in.

         I. Artykuły naukowe

 

 1. Sens poznawczy kartezjańskiego wątpienia, Studia Filozoficzne nr 7/78, ss. 45-59

 2. Zakład Pascala, Człowiek i Światopogląd nr 6/78, ss. 36-48

 3. W kręgu zworników kartezjańskich poglądów, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, ss. 59-72

 4. Pascalowska koncepcja geometrycznego sposoby myślenia, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM 1978, Poznań, ss. 73-100

 5. Pierre Gassendi o budowie świata i jego poznawaniu, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, ss. 83-100

 6. Pascalowskie dylematy ludzkiego istnienia, w: W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, ss. 67-88

 7. Blaise Pascal versus Descartes, w: Tradycja a współczesność, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, ss. 43-52

 8. O psychologizmie i antypsychologizmie w uprawianiu historii filozofii, w: Z dziejów refleksji nad historią filozofii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 103-114

 9. O postaciach racjonalizmu poznawczego, w: Z dziejów refleksji nad historią filozofii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 115-126

 10. Renesansowa filozofia przyrody i człowieka, w: Historia filozofii nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 11-28

 11. Racjonalizm nowożytny, w: Historia filozofii nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 29-46

 12. Filozoficzne konsekwencje recepcji heliocentryzmu w XVII wieku, Człowiek i Światopogląd nr 4/83, ss. 98-106

 13. W kręgu intelektualizmu i naturalizmu francuskiego XVII i XVIII wieku, Studia Filozoficzne nr 3/83, ss. 129-150

 14. Nowożytny naturalizm francuski, Człowiek i Światopogląd nr 6/84, ss. 129-140

 15. Naturalizm odrodzony Pierre’a Gassendiego, Człowiek i Światopogląd nr 9/84, ss. 111-122

 16. Świat dwuwymiarowy, czyli o optyce ekstremistycznej, Studia Filozoficzne nr 11/87, ss. 123-142

 17. O rozumnym egoizmie z perspektywy historycznej, Ruch Filozoficzny nr 2/88, s. 181 – 18

 18. O psychologicznych uwarunkowaniach historiozofii epoki Oświecenia, Edukacja Filozoficzna nr 2/89, s. 79 – 92

 19. Przeszłość i przyszłość nauki w ujęciu Renana, Edukacja Filozoficzna nr 10/90, s. 33 – 42

 20. Pochwała Descartesa, czyli manowce apologetyki, Edukacja Filozoficzna nr 10/90, s. 71 – 76

 21. A few oppositions and propositions to the explanation of the psychic world of man, Interpretacja humanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 151 – 164

 22. O kontekstowym wyjaśnianiu sensu dzieł filozoficzno-religijnych, w: Współczesna filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 239 – 254

 23. Krytyka nowożytnej kultury Simone Weil, w: Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1994, s. 29 – 36

 24. O medytacjach kartezjańskich Henri Poincare’go, w: O nauce i filozofii nauki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 211 – 226

 25. O rozumnym egoizmie o wyrachowanym altruizmie, w: Horyzonty ponowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 59 – 80

 26. Filozofia życia i przeżycia przeciętnego katolika, urzędnika i akademika w dzisiejszej Polsce, w: Universalność filozofii a tradycje narodowe, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995, s. 36 - 42

 27. Agresja słowa w tak zwanej wysokiej kulturze, Humaniora. Biuletyn nr 4/95, s. 35 – 48

 28. Jansenizm jako wyzwanie ideowe czasów nowożytnych, Przegląd Religioznawczy nr 1/96, s. 47- 54

 29. Niepewność nauki w ujęciu Henrie’go Poincare’go, w: Rozważania o poznaniu naukowym, Poznań 1996, s. 37 – 48

 30. Liberalizm – mitologia, ideologia i konieczność życiowa, w: Aksjologia, etyka, samookreślenie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996, s. 71 – 86

 31. Myśl społeczna Blaise Pascala, w: Odczytywanie myśli Pascala, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 63 – 79

 32. Demokracje europejskie, Europa Wschodu I Zachodu nr 1/97, s. 84 – 90

 33. Demokracja po polsku, w: Polacy na progu ..., Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997, s. 141

 34. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, Ruch Filozoficzny nr LIV/97, s. 637 – 639

 35. Mit narodu polskiego, w: Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 125 – 136

 36. Liberalizm wyzwaniem ideowym, w: Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 7 – 63

 37. Kościoły, wyznania, sekty religijne, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 2/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 28 – 34

 38. Hochschulen entsprechend der Tradition oder den aktuellen Herausforderungen? Dilemmata des Hochschulwesens im Polen der 90er Jahre, in: Erweitetung Europas, Osterrraichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1998, s. 93 – 110

 39. Dzisiejsza kondycja filozofii w Polsce, Humaniora. Biuletyn nr 8/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 35 – 46

 40. Polskie szkolnictwo wyższe Anno Domini 1998, Humaniora. Biuletyn nr 9/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 55 – 64

 41. La philosophie polonaise de la premiere moitie du XXe siecle, Zeszyty Filozoficzne nr 6/98, s. 150 – 163

 42. Jansenizm, w: Przegląd Religioznawczy nr 1-2/187 –188, s. 265 – 267

 43. Religie, w: Przegląd Religioznawczy nr 3-4/189-190, s. 149 – 152

 44. Vodu, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 – 4/189 – 190, s. 281 – 282

 45. Kritik in der Wissenschaft, in. Mitteleuropaische Universitaten ...(por. wykaz publikacji książkowych) , s. 11 – 32

 46. Der heutige Zustand der Philosophie, in: Mitteleuropaische Universitaten ..., (j.w.) s. 33 – 48

 47. Polnisches Hochschulwesen Anno Domini 1998, in: Mitteleuropaische..., (j.w.) s. 49 – 61

 48. Der zeitgestige Professor, in: Hochschuwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderunegen, (j.w.), s. 141 – 154

 49. Auf der Suche nach neuen Formen der Gemainschaft. Neue religiose Bewegungen in Ost-Mitteleuropa, in: Verwestlichung Europas, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, s. 255 – 266

 50. Polnische Universitaten im Wandel der neuziger Jahre, in: Mitteleuropaische Orientierungen der 90er Jahre, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, s. 119 – 128

 51. Europa des Ostens und des Westens – annaherung oder Auseinanderdriften?, in: Europa des Ostens und des Westens, Sonderband, Poznań – Wien 1999, s. 3 – 9

 52. Das Bild der Religionssekten in der Modernen Literatur, in: Europa des Ostens ind des Westens, Sonderband, Poznań – Wien 1999, s. 90 – 101

 53. Dlaczego pojawiają się sekty?, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 7 – 24

 54. L’egoisme raisonable des temps modernes, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 131 – 138

 55. Critique de la metaphysique traditionnelle et la defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 139 – 148

 56. Nowe ruchy religijne w nowożytnej Europie, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 3/99, s. 38 – 42

 57. Polskie uczelnie w okresie przemian lat dziewięćdziesiątych, w: Przegląd Bydgoski, rocznik X/99, s. 8 – 16

 58. Wieszcze – wieszczenie – pouczanie narodu, w: Między polityką a literaturą, Wydawnictwo „TERRA”, Poznań 1999, s. 37 – 52

 59. Zagrożenia z Zachodu – mit czy rzeczywistość?, w: Kultura polityczna w Polsce – mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych UAM, Poznań 1999 s. 255 – 267

 60. Krytyka w nauce, Humaniora. Biuletyn nr 10/99, s. 7 - 23

 61. Perspektiven des polnischen Hochschulwesens im Lichte des Entwurfs neuer Rechtsbestimmungen, in: Europaisierung der Bildungssysteme, Wien – Poznań 1999, s. 127 – 140

 62. Les Meditations cartesiennes d’Henri Poincare, en: L’esprit cartesien, Actes du XXVIe Congres des l’Association de Philosophie de Langue Francaise, edites par: B. Bourgeois et J. Hevet, Paris 1999, p. 1097 – 1101

 63. Critique de la metaphysique traditionnelle et defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, en: La metaphysique: son histoire, sa critique, ses enjeux, Actes du XXVII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, edites par: L. Langlois et J.M. Narbonne, Paris – Quebec 2000, p. 361 – 368

 64. Wieviel Polentum gibt es in Polen? Polnische Integrationsangste, in: Von der Emanzipation zum Integration, Wien – Poznań 2000, s. 141 – 154

 65. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la paix, Zeszyty Filozoficzne nr 8/2000, s. 109 – 118

 66. Sekty: izolacjonizm czy zaangażowanie społeczne?, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 4/2000, s. 32 – 37

 67. Perspektywy polskiego szkolnictwa wyższego w świetle projektu nowych regulacji prawnych, w: Uniwersytet i okolice, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja, Katowice 2000, s. 71 – 84

 68. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Humaniora, Biuletyn nr 11/2000, s. 27 – 35

 69. Czciciele naukowej fikcji. Przypadek manipulacji intelektualnej, Zeszyty Filozoficzne nr 8/2000, s. 93 –106

 70. Aby liberalny znaczyło odpowiedzialny, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/2000, s. 173 – 184

 71. Transformacje i integracje europejskie, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 7 – 16

 72. Wielość religijna – wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego?. Przypadek Francji, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 277 – 286

 73. Kształcenie filozofów, Humaniora, Biuletyn nr 12/2000 , s. 18 – 28

 74. Religia i religijność Europy, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Warszawa – Tyczyn 2000, s. 9 – 16

 75. Profesor na miarę czasu, w: Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, Poznań 2000, s. 165 – 178

 76. Wrażliwość religijna w perspektywie historycznej, Przegląd Religioznawczy nr 1/2000

 77. Szkolnictwo wyższe wobec współczesnych wyzwań, Glosa do książki: Hochschulwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderungen, w: Humaniora – Biuletyn nr 11/2000, s. 71 – 74

 78. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/10, s. 259 - 261

 79. Dziesięciolecie transformacji i adaptacji. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZB w Poznaniu, nr 3/11, s. 264 – 270

 80. Cults, Sects, New Religoius movements – a challenge to modern times outline of the problem, w: Transformations, Adaptations and Integrations in Europe. Global and local problemes, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 127 – 144

 81. Transformacje kulturowe a przekształcenia w eschatologiach sekt i nowych ruchów religijnych, w: Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 285 – 298

 82. Sumienie chrześcijańskiej Europy. Próba milenijnego bilansu, w: Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 11 – 20

 83. Kościół katolicki i katolicy polscy wobec sekt i nowych ruchów religijnych, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity – rzeczywistość – obawy – nadzieje, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2000, s. 371 – 380

 84. Bóg religii i Bóg filozofii, w: Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 127 – 137

 85. Tradycjonalizm i nowatorstwo współczesnych sekt, kultów i nowych ruchów religijnych, w: Zeszyty Filozoficzne nr 9/2000, s. 51 – 60

 86. Duch kartezjański w XVII wieku, w: Biuletyn Historii Sztuki. R. LXIII: 2001 nr 1 – 4, s. 11 – 25

 87. Aby liberalny znaczyło przewidywalny, w: Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej WSZiB, Z. 1, Poznań 2001, s. 87 – 98

 88. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji /?!/, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 -4/201 – 202, s. 147 – 154

 89. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji/?!/, w: Dyktat, protest i integracja w kulturze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2001, s. 291-298

 90. Wrażliwość religijna w perspektywie nowych ruchów religijnych, w: Pamięć dla przyszłości, Tyczyn 2002, 115 – 130

 91. Polska w Europie – stare obawy, nowe nadzieje, w: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 56 – 72

 92. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne we współczesnym świecie, w: Tropami filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 171 – 197

 93. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la Paix, en: Philosophie et paix, Actes du XXVIII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, Ed. Universite de Bologne, Bologne 2002, pp. 845 – 852

 94. Filozof na miarę czasu, w: Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 97 – 110

 95. Le nouveaux mouvements religieux et la question de la paix, en: Actes del VI Congreso „Cultura Europea”, Pamplona 2002, s. 941 – 948

 96. Nowe ruchy religijne w Europie – wybrane przykłady, w: Religia i religijność Europy. Człowiek i Społeczeństwo. T. XX, s. 43 – 58

 97. Traditionalism and Innovation of Contempory Sectes, Cultes and New Religious Movements, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/203/2002, s. 81 – 89

 98. Kościół katolicki w „dialogu” z nowymi ruchami religijnymi, w: Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 197 – 207

 99. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, w: Poznanie – podmiot – dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń 2002, s. 15 – 26

 100. Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sekta i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Poznań 2003, s. 211 - 220

 101. Academic Accreditation: a Polish Case Study, in: The University, Globalization, Centrale Europe, Ed. Peter Lang, 2003, ss. 225-234

 102. Reformowanie finansowania badań, w: Humaniora. Biuletyn nr 15/2003, ss. 7-13

 103. „Katechizm” współczesnego Europejczyka, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań 2003, ss. 7-14

 104. Nowe ruchy religijne w starej Europie – problemy adaptacji i akceptacji, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań 2003, ss. 279-286

 105. Aby liberalny znaczyło opłacalny, w: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, Poznań 2003, ss. 75-88

 106. Czy religioznawstwo może być naukowe?, Zeszyty Filozoficzne nr 10 – 11/2003, ss. 5-17

 107. Czciciele "naukowej" fikcji. Przypadek manipulacji intelektualnej, w: Wokół psychomanipulacji, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2003, ss. 57-68

 108. L’altruizm raisonable des temps modernes, en: Avenir de la raison, devenir des rationalités, Ed. de Vrin, Paris 2004, ss. 515-518

 109. Awanse akademickie, Humaniora. Biuletyn nr 16/2004, ss. 54-61

 110. Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej, w: Europa w Polsce – Polska w Europie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2004, ss. 107-126

 111. Przyszłość uniwersytetów, w: Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, ss. 209-218

 112. Academic Poland and the European Union, in: To be and to live in Europe, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, ss. 119-129

 113. Homo intelektus – homo faber, w: Praca a bezczynność zawodowa, Tyczyn 2004, ss. 175-182

 114. Europa – obszar wrażliwy, w: Współczesna Europa w procesie integracji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ss. 7-13

 115. Język akademicki, w: Miasto języka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005, ss. 33-50

 116. Współpraca edukacyjna wyższych uczelni Poznania z krajami Unii Europejskiej, w: Wielkopolska a Unia Europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 137-145

 117. Kulturotwórcza rola religijnego krytycyzmu, w: Europa wspólnych wartości, t. 2, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, ss. 87-94

 118. Religijność Europy, w: Sekty czy nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005, ss. 9-18

 119. Czy uczonemu potrzebna jest odwaga?, w: Etyczne aspekty badań społecznych, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 89-99

 120. Kościoły, sekty i nowe ruchy religijne we współczesnym świecie, w: Pojęcia podstawowe. Miasto granic, Forum Naukowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 159-179

 121. Le conventionalism <<d’attente>>. Etudes sur Descartes, en: L’homme et la réflexion, ed. P. Billouet, J. Gaubert, N. Robinet et A. Stanguennec, Paris 2006, ss. 431-434

 122. Liberalne wartości i ich wrogowie, w: Europa wspólnych wartości, t. 3, WSUS, Poznań 2006, ss. 63-69

 123. Z perspektywy Liberalizmu europejskiego- post scriptum, w: W kręgu liberalizmu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006, ss. 157-170

 124. Liberalizm europejski, w: Filozofia współczesna, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2006, s. 421 – 438

 125. Inflacja elit w nauce, w: Wyzwania dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2006 s. 135 – 150

 126. Wiara oświeconych (w perspektywie historycznej), Przegląd Religioznawczy nr 1/2006 (219), s. 3 – 18

 127. Pogaństwo Restituta, czyli ekologia sakralizowana, Przegląd Religioznawczy nr 1/2006 (219), s. 125 – 134

 128. Być Europejczykiem, w: Sprawy Wschodnie. Zeszyt specjalny z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Grzegorza Kotlarskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 171 - 184

 129. Weberowski przełom w badaniach religioznawczych, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2007, s. 3 – 12

 130. Liberalizm przeciwko kościelnemu monopolizmowi, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2007, s. 133 – 146

 131. Kościół katolicki wobec liberalizmu, w: Przegląd Religioznawczy nr 2/2007, s. 3 - 10

 132. Być Europejczykiem, w: Sprawy Wschodnie. Zeszyt specjalny z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Grzegorza Kotlarskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 171 – 184

 133. Kształcić dla merytorycznych kwalifikacji, czy dyplomu”, w: Filozofia tożsamości, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007, s. 141 – 152

 134. Filozofia społeczna liberałów brytyjskich. Przyczynek do narodzin kapitalizmu z „ludzką twarzą”, w: Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 129 – 150

 135. Bariery rozwoju polskich uczelni – wprowadzenie, w: Człowiek i Społeczeństwo nr XXVIII, s. 7 - 11

 136. Zadania dla polskich uczelni i polskich uczonych, w: j. w. s. 28 - 42

 137. Akademickie „rozmówki”. Poradnik dla adeptów uniwersyteckiego życia, w: j. w., s. 144 – 159

 138. Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu, w: Nauka nr 3/2008, s. 21 - 34

 139. Przeciwnicy i sojusznicy liberalizmu, w: Dylematy współczesnego liberalizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008 s. 67 – 80

 140. Bóg w filozofii Kartezjusza, w: Oblicza filozofii XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 33 – 41

 141. Oświecenie a religia chrześcijańska, w: Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 31 – 60

 142. O wielowymiarowości weberowskich badań religioznawczych, w: O wielowymiarowości badań religioznawczych, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 7 – 18

 143. Weberowski „model” badań religioznawczych, w: Nauka nr 3/2009, s. 115 – 132

 144. Uczony – zawód czy powołanie?, w: Nauka nr 4/2009, s. 67 – 86

 145. Przemiany religijności jako przemiany racjonalności. Ujęcia przedweberowskie (od Platona do Hume’a), Przegląd Religioznawczy nr 1/2009, s. 3 - 19

 146. Ideologizacja czy racjonalizacja obrazu przemian religijności. Przypadek Ludwika Feuerbacha, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2009, s.83 - 102

 147. Uniwersyteckie tradycje. w: Uniwersytety. Tradycje – Dzień Dzisiejszy – Przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 13 – 30

 148. Wolterowska krytyka kartezjanizmu, w: W kręgu filozofii XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, s. 115 – 126

 149. O typach i typologizacji racjonalizmu, w: O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2009, s. 5 – 16

 150. Krytycyzm czy dogmatyzm w nauce, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 97, zeszyt 2, 30 – 42

 151. Wyznaniowość czy naukowość – dylemat rzeczywisty czy pozorny?, „Nauka” nr 2/2010, s. 29 – 50

 152. Europa pożądana. Kilka uwag na temat jej wdzięków, w: Style życia jako czynnik współistnienia ludzi. Od lokalności do globalności, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych, Poznań, s. 149 – 160

 153. Autorytety intelektualne na miarę swoich czasów, w: Miasto przywództwa, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 65 –82

 154. Zmienność granic między racjonalnością i irracjonalnością w życiu społecznym, w: Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń , s. 45 – 58

 155. Weberowskie badania religijnego pluralizmu, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 349 – 360

 156. L’esprit des Lumières, w: Fenomen ducha Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 153 – 168

 157. Pragmatyczna racjonalność religii i religijności w ujęciu W. Jamesa, w: Przegląd Religioznawczy, nr 1/2010, s. 31 – 46

 158. Sekularyzacja jako racjonalizacja życia społecznego, w: Przegląd Religioznawczy nr 2/2010, 3 – 16

 159. Racjonalność religii i religijności w uwikłaniu, Przegląd Religioznawczy nr 4/2010, 3 - 14

 160. Zasady w filozofii i w nauce, w: Nauka - Kultura - Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 53-70 

 161. Weberowski "model" interdyscyplinarności, w: Interdyscyplinarność w naukach społecznych               i humanistycznych - doświadczenia i projekty, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 2011, ss. 239-249
 162. Zasady intelektualizmu, w: Folia Philosophica" nr 24/2011, ss. 87-101
 163. Mity jako integralna część kultury, w: Religia-nauka-kultura, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, ss. 65-82
 164. Powiedz mi w co wierzysz, a powiem ci jakim jesteś uczonym, w: Między socjologią a religioznawstwem w teorii i w badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 2011, ss. 207-222
 165. Wzorce europejskiej racjonalności, w: Człowiek w Europie. Człowiek-Przewodnik-Mędrzec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 35-52
 166. Czym było i jest religioznawstwo?, "Nauka", nr 3/2011, ss. 121-134
 167. Czy możliwa jest religia i religijność bez Boga? "Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej w Gdyni", 187A/2011, ss. 57-68
 168. Filozofia polska czy filozofia w Polsce? "Ruch Filozoficzny", nr 4/2011, t. LXVIII, ss. 861-869
 169. Racjonalizacja religii i izolacja społeczna, "Przegląd Religioznawczy", nr 1/2011, ss.55-66
 170. Racjonalizacja religii a dominacja społeczna (2). Od Mikołaja z Kuzy do Erazma z Rotterdamu, "Przegląd Religioznawczy", 3(2011), ss.3-14
 171. Racjonalizacja religii a marginalizacja społeczna. Od starożytnych do nowożytnych filozofów, "Przeglą Religioznawczy", nr4 (2011), ss. 39-48
 172. Racjonalizacja religii a dominacja społeczna (3). Od Woltera i wolterianizmu do rozdziału Kościoła od państwa, "Przegląd Religioznawczy", 4/2011, ss. 49-60
 173. Dyskretny urok pierwotnych form życia religijnego, "Przegląd Religioznawczy" nr 1/2011, ss. 3-16
 174. Racjonalizacja religii i izolacja społeczna, "Przegląd Religioznawczy" nr 1/2011, ss. 55-66
 175. Liberalizm społeczno-filozoficzny, w: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 15-29
 176. Descartes i Pascal - dwaj antagoniśći, w: Filozofia XVII wieku. Twórcy-problemy-kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 79-98
 177. Naturalistyczna opozycja wobec kartezjanizmu, w: Filo-Sofija, r.12, nr 2(2012), Oficyna Wydawnicza Epigram, ss. 15-27
 178. Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań, ss. 69-78
 179. Style narracyjne teologów chrześcijańskich, w: Przegląd Religioznawczy nr1, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 19-30
 180. Katolickie opozycje wobec transformacji sacrum, w: Przegląd Religioznawczy nr3, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 49-50
 181. Opozycje wobec chrześcijańskich transformacji sacrum, w: Przegląd Religioznawczy nr4, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 13-24
 182. Język ludzi nauki, w: Nauka nr 4/2012, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, ss. 53-64
 183. Liberalizm w Polsce - tradycje i współczesność, w: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 230, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 15-26
 184. Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego, w: Przegląd Filozoficzny nr3/2012, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Instytut Filozofii UW, ss. 475-488
 185. The rationality of affirmation and negation in modern French philosophy, w: Człowiek i Społeczeństwo nr 34, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 199-208
 186. Kultura słowa w dyskursie publicznym. Tradycje i współczesność, Colloquium nr 2/2012, s. 9-22
 187. Ludzie uniwersytetu, Nauka nr 3/2013, ss. 35-57
 188. Religioznawstwo historycystyczne i historyczne, Przegląd Religioznawczy nr 4/2013, ss. 21-34
 189. Religiotwórcza moc duchowości w ujęciu Gerardusa van der Leeuwa, Przegląd Religioznawczy nr 4/2013, ss. 103-126
 190. Racjonalność życiowa Kartezjusza w polemikach z oponentami, w: Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013, ss. 13-23
 191. Racjonalność życia społecznego według oświeceniowych ekonomistów. Wykład dla doktorantów WNS UAM, Humaniora. Czasopismo Internetowe, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 85-97
 192. Polish higher education on the way to the European academic standards, Człowiek i Społeczeństwo vol. XXXV/2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 193. Voltaire’s Radicalism, in: Diametros 40/2014, Special Topic - The Radical Enlightement, ss. 5-21

 194. Koniec dotychczasowego świata filozofów?, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1(89), ss. 45-50 

 195. Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa Kartezjańska, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 2 (90), 2014, ss. 121-134 

 196. Co z filozofami i z filozofią?, Nauka nr 3/2014, ss. 41-53 

 197. Giambattisty Vica zmagania z chrześcijańskim historycyzmem oraz z kartezjańskim ahistoryzmem, Prace Kulturoznawcze nr XVI, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3593, ss. 17-26

 198. Between the temptations of privatizing and globalizing religion, „Przegląd Religioznawczy" 1/2014, ss. 7-16

 199. Radykalizm w religiach i narracjach religioznawczych, „Przegląd Religioznawczy" 2/2014, ss. 7-19

 200. Czego powinni nauczyć się filozofowie i czego mogą oni nauczyć innych?, "Filo-Sofija" 3/2014, ss. 29-40

 201. Religioznawstwo w drodze do naukowej dojrzałości, w: Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2015, 559-580

 202. Wieloczynnikowe wyjaśnianie w religioznawstwie, w: Społeczeństwo – kultura – religia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Stachowskiemu, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015, ss. 41-50

 203. Oświeceniowa destrukcja współczesnej kultury w świetle poglądów Alasdaira MacIntyre'a, „Przegląd Filozoficzny Nowa Seria" 3(95)/2015, ss. 7-21

 204. Luki pojęciowe w systemie kartezjańskim, „Roczniki Filozoficzne" 1(LXIII)/2015, ss. 13-27

 205. Standardy racjonalności filozoficznej, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(9)/2015, ss. 121-134

 206. Standardy racjonalności w sferze sacrum i w sferze profanum, „Nauka" 3/2015, ss. 59-78

 207. W obronie nauk europejskich i miejsca w nich filozofii, „Człowiek i Społeczeństwo" XXXIX, 2015, ss. 31-47

 208. The Enlightenment period – a continuous source of "light" or the Western world's spell of fallacies and distortions?, „Człowiek i Społeczeństwo" XL, 2015, ss. 197-214

 209. Współczesne problemy filozofii religii, „Przegląd Religioznawczy" 1(255)/2015, ss. 3-13

 210. Zastąpić Pana Boga? W sprawie aspiracji i kwalifikacji tzw. ekspertów, „Nauka" 4/2015, ss. 31-50

 211. La polémique contexte du principe de raison suffifante de Leibniz, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 2(14)/2016, ss. 9-15

 212. Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i modernizacji (1), „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 3(15)/2016, ss. 7-9

 213. Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i modernizacji (2), „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 4(16)/2016, ss. 7-9

 214. Nowożytne innowacje w postrzeganiu i przedstawianiu religii, „Przegląd Religioznawczy" 1/2016, ss. 3-16

 215. Autorytety religii chrześcijańskiej w procesie modernizacji, „Przegląd Religioznawczy" 2/2016, ss. 3-16

 216. Enlightenment's faith in human creative possibilities, „Człowiek i Społeczeństwo" XLI, 2016, ss. 7-25

 217. Filozofowie a polska kultura, „Człowiek i Społeczeństwo" XLII, 2016, ss. 245-256

 218. Co to jest agnostycyzm i kto jest agnostykiem?, „Przegląd Religioznawczy" 2/2016, ss. 79-93

 219. Zagrożenia dla polskich uniwersytetów, „Nauka" 3/2016, ss. 75-86

 220. Uwarunkowania innowacyjności w badaniach naukowych, „Nauka" 4/2016, ss. 71-84

 221. Leibniz – filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?, „Przegląd Filozoficzny Nowa Seria" 4(25)/2016, ss. 339-350

 222. Upolitycznianie wyższych uczelni, „Nauka" 2/2017, ss. 7-23

 223. Filozoficzne uwarunkowania nowoczesności w nauce, „Nauka" 4/2017, ss. 35-47

 224. Les possibilités de la connaissance humaine. La perspective cartésienne, en : Le possible et l’impossible, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2017, pp. 133-140

 225. Innowacyjność w badaniach religioznawczych. Tradycje weberowskie, w: Kościoły – religie – kultury, Wydawnictwo Naukoww UKSW, Warszawa 2017, ss. 275-286

 226. Zamienniki tradycyjnych religii, w: Religie w dialogu kultur, Wydawnictwo Fundacji Societas et Ius, Toruń 2017, ss. 259-270

 227. Typy i formy agnostycyzmu, „Przegląd Religioznawczy" 1/2017, ss. 3-16

 228. Czym był i jest ateizm, „Przegląd Religioznawczy" 2/2017, ss. 3-15

 229. Wprowadzenie. Oblicza Oświecenia, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 3(19)/2017, ss. 9-20

 230. Blaski i cienie Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 3(19)/2017, ss. 85-95

 231. Formy agnostycyzmu XVII i XVIII wieku – od Pascala do Kanta, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum" XXIII, 2/2017, ss. 132-150

 232. Autorytety naukowe na miarę czasu, „Nauka" 1/2018, ss. 87-103

 233. Tentative cartésienne de dépasser les limites et les faiblesses de l’imagination, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(21)/2018, ss. 107-115

 234. Formy krytycyzmu w nowożytnej filozofii – Kartezjusz, Hume i Kant, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria" R. 27, 1(105)/2018, ss. 53-65

 235. Différences et frontières entre le scepticisme et le criticisme, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 4(24)/2018, ss. 109-114

 236. Wrażliwość i drażliwość uczonych, „Nauka" 3/2018, ss. 51-65

 237. Wstyd ujawniany. Glosa do dyskusji o Kościele katolickim (i nie tylko), „Przegląd Religioznawczy" 1/2018, ss. 17-27

 238. Style filozofania oświeceniowych filozofów, w: Jakub Szczepański (red. nauk.), Rozum – Człowiek – Historia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 105-116

 239. Ile "ręki" rynku, a ile polityków i polityki w gospodarce i gospodarowaniu?, w: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, red. Stelmach Andrzej, Szymczyński Tomasz, Walkowski Maciej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, ss. 165-180

 240. Typy osób wierzących niekościelnych, w: Jerzy Kaczmarek (red. nauk.), Między socjologią a filozofią i teologią, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2019, ss. 465-478

 241. Filozofia XVII wieku – wielkie osobowości (wstęp), „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 4(28)/2019, ss. 101-106

 242. The “naturalism” of Descartes and the naturalism of “Cartesians”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 4(28)/2019, ss. 51-61

 243. Grzechy Watykanu, „Przegląd Religioznawczy" 1(271)/2019, ss. 3-17

 244. Mierzenie wartości osiągnięć naukowych, „Nauka" 2/2019, ss. 15-27

 245. Raz jeszcze o kartezjańskim przełomie filozoficznym, „Studia z Historii Filozofii" 1(10)/2019, ss. 41-54

 246. Wiara i niewiara w Boga amerykański uczonych, „Przegląd Religioznawczy" 2(272)/2019, ss. 3-17

 247. Portrayals and Appraisals of Puritans and Puritanism, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(29)/2020, ss. 15-29

 248. Agnostycyzm uczonych – wybrane postacie, „Nauka" 1/2020, ss. 65-77

 249. Katolickie sumienie. Kilka wątpliwości, „Przegląd Religioznawczy" 4(274)/2019, ss. 3-14

 250. Korporacyjny i świątynny typ kultury akademickiej, w: Uniwersytet  XXI, red. Jerzy Brzeziński, Tadeusz Wallas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 65 – 77

 251. Ateizm współczesnych filozofów – wybrane postacie, „Przegląd Religioznawczy" 1(275)/2020, ss. 3–20

 252. Teizm współczesnych uczonych – wybrane postacie, „Przegląd Religioznawczy" 2(276)/2020, ss. 3–18

 253. O religii i religijności bez namaszczenia, „Nauka" 4/2020, ss. 75–88

 254. Kontrowersje wokół deizmu, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 2(30)/2020, ss. 13–22

 255. Nowożytny racjonalizm w perspektywie historycznej, w: Historia filozofii, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Dydaktyka Filozofii, vol. 10, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2020, s. 143–162

 256. Między nauką i pseudonaukami. Od panpsychizmu do psychoanalizy, „Nauka" 1/2021, ss. 19–37

 257. Oblicza ezoteryzmu, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(33)/2021, ss. 15–32

 258. Zachodni neopoganizm – wybrane problemy badawcze, „Przegląd Religioznawczy" 1(279)/2021, ss. 3–20

 259. Neopoganizm w Europie Środkowej i Wschodniej – wybrane problemy badawcze, „Przegląd Religioznawczy" 2(280)/2021, ss. 3–18

 260. Magisterium wiedzy i magisterium wiary. Założenia, uzasadnienia i zastrzeżenia, „Przegląd Religioznawczy" 4(282)/2021, ss. 3–19

 261. Między nauką i pseudonaukami. Epikurejski fizykalizm i tzw. naukowy rasizm, „Nauka" 3/2021, ss. 73–88

 262. Od spekulatywnego humoryzmu do eksperymentalnego fizjologizmu, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 2(34)/2021, ss. 61–75

 263. Jansenistyczna glosa w dyskusji o magisterium nauki i magisterium wiary, „Przegląd Religioznawczy" 1(283)/2022, ss. 3–20

 264. Kartezjański obraz Boga i nieba. Kontrowersje, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(37)/2022, ss. 27–41

 265. Pascalowska herezja, „Teologia Polityczna Co Tydzień" 333/2022, ss. 10–18

 266. Kartezjański obraz Boga i nieba. Kontrowersje, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 1(37)/2022, ss. 27–41

 267. Glosa w dyskusji o chrześcijańskich schizmach i schizmatykach, „Przegląd Religioznawczy" 3(285)/2022, ss. 3–20

 268. Eliadowskie zegary czasu mitologicznych i religijnych wierzeń oraz praktyk, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 4(40)/2022, ss. 13–33

 269. Pozycjonowanie uczonych, „Nauka" 1/2022, ss. 51–72

 270. Niebo według współczesnych uczonych, „Nauka" 2/2022, ss. 117–133

 271. Zegary czasu starożytnego judaizmu według Aureliusza Augustyna i Maxa Webera, „Przegląd Religioznawczy" 1(287)/2023, ss. 3–27

 272. Historyczne błędy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego, „Nauka" 1/2023, ss. 77–92

 273. Wiedza naukowa na zamówienie, „Nauka" 3/2023, ss. 45–60

 274. Jakobińska wolność opresyjna, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 3(43)/2023, ss. 27–40

 275. Zapisywanie na kartach historii filozofii, w: O człowieku poszukującym. Księga Jubileuszowa profesora Marka Szulakiewicza,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2023, s. 119 – 132 

 276. Oświecony eklektyzm. Przypadek Denisa Diderota, „Ruch Filozoficzny" nr LXXIX/2023/2, ss. 31–49

 277. Pascalowskie zegary czasu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria",  nr 4/2023, ss. 409–423.

        II. Artykuły popularno-naukowe

1. Od Francji sacrum do Francji profanum, Problemy nr 7/1988, ss. 9-14

2. Oświeceniowy mit postępu, Problemy nr 3/1989, ss. 6-12

3. Liberalizm francuski XIX wieku, Problemy nr 1/1991, ss. 32-39

4. Kulty cargo, Wiedza i Życie nr 8/1994, ss. 32-36

5. Homines Universitatis - professores, Wiedza i Życie nr 3/1995

6. Homines Universitatis - doctores, Wiedza i Życie nr 4/1995

7. Homines Universitatis - magistri, Wiedza i Życie nr 5/1995

8. Homines Universitatis - studiosi, Wiedza i Życie nr 6/1995

9. Jansenizm jako wyzwanie ideowe wobec myśli świeckiej, Res Humana nr 5/1996, ss. 20-23

10. Europa fanatyków czy Europa agnostyków religijnych?, Res Humana nr 4/1996, ss. 4-8

11. Peyotyzm, Wiedza i Życie nr 6/1997

12. Nowe religie świata zachodniego, Wiedza i Życie nr 10/1997

13. Nowe religie orientalne, Wiedza i Życie nr 11/1997

14. Demokracja po polsku. Humaniora. Biuletyn nr 6/1997

15. Nowe religie afrykańskie /1/, Wiedza i Życie nr 1/1998

16. Nowe religie afrykańskie /2/, Wiedza i Życie nr 2/1998

17. Dać i zyskać, Res Humana nr 3/2000, ss. 33-36

 

      III. Artykułowe hasła encyklopedyczne

1. Zarys encyklopedyczny religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992:

    1. Augustynizm, s. 34-39

    2. Chrześcijaństwo, s. 64-70

    3. Jansenizm, s. 143-145

    4. Libertynizm, s. 186-188

    5. Peyotyzm, s. 258-261

    6. Religia, s. 279-283

    7. Religioznawstwo, s. 287-291

    8. Tradycjonalizm katolicki, s. 359-361

2. Encyklopedia Britannika - Edycja Polska, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999 i dalsze:

    1. Europa - religie, t. 16, s. 292-300

    2. Filozofia, t. 16, s. 136-151

    3. Historiozofia, t. 16, s. 171-172

    4. Intelektualizm, t. 17, s. 330-331

    5. Karolińskie reformy, t. 19, s. 422-423

    6. Kartezjanizm, t. 19, s. 438-442

    7. Katastrofizm, t. 20, s. 25-27

    8. Kauzalizm, t. 20, s. 66

    9. Kołakowski L., t. 20, s. 446-447

    10. Komunizm, t. 21, s 56-66

    11. Konceptualizm, t. 21, s. 73

    12. Konkordat, t. 21, s. 110-111

    13. Konserwatyzm, t. 21, s. 1250128

    14. Konwencjonalizm, t. 21, s. 163-164

    15. Kosmopolityzm, t. 21, s. 270

    16. Kościół a państwo, t. 21, s. 306-311

    17. Kotarbiński T., t. 21, s. 325-326

    18. Krytycyzm, t. 22, s. 26-28

    19. Krzyżowe wyprawy, t. 22, s. 61-65

    20. Kultowe ruchy, t. 22, s. 140-144

    21. Lafargue P., t. 22, s. 262

    22. Liberalizm, t. 23, s. 189-193

    23. Libertarianizm, t. 23, s. 197

    24. Libertynizm, t. 23, s. 197-199

    25. Materializm, t. 25, s. 392-396

    26. Maritain J., t. 25, s. 264-265

    27. Mazdaizm, t. 25, s. 454-455

    28. Mesjanizm, t. 26, s. 163-165

    29. Meslier, t. 26, s. 165-166

    30. Mistycyzm chrześcijański, t. 27, s. 35-38

    31. Naturalizm, t. 28, s. 261-262

    32. Natywizm, t. 28, s. 263

    33. Oświecenie, t. 30, s. 358-368

    34. Prakseologia, t. 34, s. 252-253

    35. Profetyzm, t. 34, s. 41-411

    36. Racjonalizm, t. 35, s. 271-274

    37. Renanowski ewolucjonizm, t. 36, s. 98

    38. Reizm, t. 36, s. 55-56

    39. Renouvier Ch., t. 36, s. 116-117

    40. Scientyzm, t. 38, s. 329-331

    41. Sekty, t. 38, s. 394-400

    42. Sensualizm, t. 38, s. 442-444

    43. Socjalizm, t. 40, s. 30-33

    44. Sorokin P.A., t. 40, s. 126-127

    45. Vanini, t. 40, s. 436-437

    46. Wolter, t. 41, s. 91-92

3. Ilustrowana Encyklopedia Religii Świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002:

    1. Augustynizm, s. 62-63

    2. Bahaizm, s. 73-74

    3. Bogowie filozofów, s. 99-100

    4. Cargo, s. 132-133

    5. Ekumenizm, s. 213-214

    6. Grecji starożytnej religie, s. 251-253

    7. Humanizm integralny, s. 279-280

    8. Khakizm, s. 352

    9. Kimbangizm, s. 353-354

    10. Krysznaici, s. 393-394

    11. Nowe religie, s. 478-488

    12. Peyotyzm, s. 500-501

    13. Prehistoria religijności, s. 514

    14. Religia, s. 531-533

    15. Rodzimy Kościół Polski, 539-540

    16. Sekty, s. 556-557

    17. Vodu, s. 630-631

4. Europa,Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004 i dalsze,

    t. 1

   1. Ateizm, s. 131

   2. Chrześcijaństwo w warunkach komunizmu, s. 312-314

   3. Egzystencjalizm chrześcijański, s. 319-320

   4. Ekumenizm, s. 321-324

   5. Humanizm integralny, s. 331-332

   6. Irreligia, s. 332

   7. Kościół rzymskokatolicki wobec innych religii, s. 358-359

   8. Kościół rzymskokatolicki wobec sekt, s. 359

   9. Medytacja Transcendentalna, s. 375

   10. New Age, s. 388-390

   11. Personalizm chrześcijański, s. 393

   12. Religijność postmodernistyczna, s. 403-404

   13. Religioznawstwo świeckie, s. 404

   14. Sekularyzacja, s. 411

   15. Satanizm, s. 408

   t. 3:

   16. Europejski obszar szkolnictwa wyższego, s. 288-292

   17. Profesorowie wyższych uczelni, s. 316-320

   18. Egzystencjalizm, s. 364-366

   19. Anarchizm, s. 422

   20. Komunizm, s. 434-442

   21. Konserwatyzm, s. 442-445

   22. Liberalizm, s. 445-447

   23. Socjalizm, s. 458-461

 

         IV. Recenzje i komunikaty naukowe

1. O niektórych przesłankach pracy organicznej Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwo PTPN,                        

    Sprawozdania nr 96/1979

2. Kartezjańskie normy poznawcze, Wydawnictwo PTPN, Sprawozdania nr 97-99/1979

3. O niektórych postaciach psychologizmu w historii filozofii, Wydawnictwo PTPN,

    Sprawozdania nr 97-99/1979

4. O religii fundamentalnie, Nowe Książki nr 2/1998 (recenzja książki G. Van der Leeuwa

    pt. Fenomenologia religii)

5. Sztuka popularyzacji też może być sztuką (recenzja książki M. Kosmana pt. Ogniem i mieczem.

    Prawda i legenda), Humaniora. Biuletyn nr 10/1999

 

         V. Artykuły publicystyczne

1. Być czy nie być akademikiem?, „Forum Akademickie" 2/1997.

2. Nauka poza budżetem, „Forum Akademickie" 10/1997.

3. Tradycja humanistyczna, „Forum Akademickie" 4/1998, ss. 25-27.

4. Dekomunizacja uczelni, „Forum Akademickie" 10/1998, ss. 30-32.

5. Jeszcze raz o wieloetatowości, „Forum Akademickie" 5/2001, ss. 31-33.

6. Akademicka akredytacja, Forum Akademickie, nr 11/2001, ss. 26-28.

7. Komitet urzędników czy uczonych?, „Forum Akademickie" 6/2001, ss. 30-32.

8. Jesteśmy w Europie?, „Forum Akademickie" 7-8/2001, ss. 34-35.

9. Magnificus, „Forum Akademickie" 2/2002, ss. 33-37.

10. Rozmówki Akademickie, „Forum Akademickie" 2/2005, ss. 28-30.

11. Konwersacje, „Forum Akademickie" 3/2005, ss. 29-31.

12. Dyskusje, „Forum Akademickie" 4/2005, ss. 32-34.

13. Krytycy i krytykanci w nauce, „Forum Akademickie" 2/2006, ss. 27-30.

14. Kategoryzacja nauki, „Forum Akademickie" 9/2006, ss. 21-23.

15. Szkoły w nauce, „Forum Akademickie" 2/2007, ss. 25-27.

16. Poprawki do ustawy, „Forum Akademickie" 5/2007, ss. 39-42.

17. Unowocześnianie polskich uczelni, „Forum Akademickie" 4/2008, ss. 41-43.

18. Sztuka waloryzacji, „Forum Akademickie" 12/2008, ss. 25-27.

19. Dyskutujemy o reformie szkolnictwa, „Forum Akademickie" 6/2009, ss. 27-29.

20. Profesorskie "wakacje", „Forum Akademickie" 7/2010, ss. 40-42.

21. Nadzieje na lepsze w szkolnictwie, „Forum Akademickie" 3/2011, ss. 26-28.

22. Odchudzić kadrowo uczelnie, „Forum Akademickie" 7-8/2013, ss. 33-35.

23. Rangowanie czasopism naukowych, „Forum Akademickie" 2/2014, ss. 34-36.

24. Wskaźniki doskonałości naukowej,  „Forum Akademickie" 1/2015, ss. 24-26.

25. Jakiej filozofii nauczać w polskich szkołach?, „Forum Akademickie" 10/2015, ss. 33-35.

26. Sztuka środowiskowych konsultacji, „Forum Akademickie" 2/2017, ss. 38-40.

27. Stopnie naukowe za wdrożenia, „Forum Akademickie" 3/2017, ss. 30-32.

28. Deficyt zaufania, „Forum Akademickie" 3/2017, ss. 52.

29. Nasz człowiek, „Forum Akademickie" 4/2017, s. 64.

30. Idą młodzi, „Forum Akademickie" 5/2017, ss. 35.

31. Jazda na świadka, „Forum Akademickie" 6/2017, ss. 38.

32. Akademicki kanibalizm, „Forum Akademickie" 7-8/2017, ss. 52-53.

33. Rozmnażanie przez dzielenie, „Forum Akademickie" 9/2017, ss. 66-67.

34. Filozofia wszystkiego, „Forum Akademickie" 10/2017, ss. 54-55.

35. Uczelniana administracja, „Forum Akademickie" 11/2017, ss. 66-67.

36. Wrażliwe części uczelni, „Forum Akademickie" 12/2017, ss. 42-44.

37. Czytanie selektywne, „Forum Akademickie” 1/2018, s. 61.

38. Bycie byłym, „Forum Akademickie” 2/2018, ss. 66-67.

39. Naukowa samodzielność, „Forum Akademickie” 3/2018, s. 25.

40. Waga monografii naukowej, „Forum Akademickie” 4/2018, ss. 38-39.

41. Uniwersyteckość uniwersytetu, „Forum Akademickie” 5/2018, s. 46.

42. Oceny i samooceny, „Forum Akademickie” 6/2018, ss. 42-43.

43. Doświadczenie i entuzjazm, „Forum Akademickie” 7-8/2018, ss. 54-56.

44. Będzie się działo, „Forum Akademickie” 9/2018, ss. 51-52.

45. Bilans otwarcia, „Forum Akademickie” 10/2018, ss. 34-35.

46. Ustrój uczelni, „Forum Akademickie” nr 11/2018, ss. 33-34.

47. Ważenie studenta, „Forum Akademickie” 12/2018, ss. 38-40.

48. Być profesorem, „Forum Akademickie" 1/2019, ss. 32-33.

49. Ważenie wydawnictw, „Forum Akademickie" 2/2019, ss. 28-29.

50. Przyszłość dziekanów, „Forum Akademickie" 3/2019, ss. 42-43.

51. Przystosowanie do dziedzin i dyscyplin, „Forum Akademickie" 3/2019, ss. 48-49.

52. Uczelniane rady, „Forum Akademickie" 4/2019, ss. 52-53.

53. Wydawnictwa uczelniane, „Forum Akademickie" 5/2019, ss. 32-34.

54. Solidarność uczonych, „Forum Akademickie" 6/2019, ss. 42-43.

55. Kreowanie akademickich wielkości, „Forum Akademickie" 7-8/2019, ss. 65-67.

56. Akademicka biurokracja, „Forum Akademickie" 9/2019, ss. 50-53.

57. Światowość i prowincjonalizm, „Forum Akademickie" 10/2019, ss.  46-47.

58. Akademicka ekspertoza, „Forum Akademickie" 11/2019, ss. 42-44.

59. Wolter sumieniem oświeconych (?) „Teologia Polityczna Co Tydzień" 190/2019.

60. Akademickie wolności, „Forum Akademickie" 1/2020, ss. 39-41.

61. Wiekowi profesorowie „z ograniczeniem”, „Forum Akademickie" 2/2020, ss. 40-42.

62. Akademickie tradycje, „Forum Akademickie" 3/2020, ss. 50-52.

63. Nauka w okresie pandemii, „Forum Akademickie" 4/2020, ss. 45-47.

64. Mistrzowie i nauczyciele w nauce, „Forum Akademickie" 5/2020, ss. 31-33.

65. Władcze, biurokratyczne, spolegliwe, „Forum Akademickie" 6/2020, ss. 55-56.

66. Studencka brać, „Forum Akademickie" 7-8/2020, ss. 86-87.

67. Ocena osiągnięć naukowych, „Forum Akademickie" 9/2020, ss. 54-56.

68. Inauguracja nowego roku akademickiego, „Forum Akademickie" 10/2020, ss. 55-57.

69. Liderzy i maruderzy w nauce, „Forum Akademickie" 11/2020, ss. 48-49.

70. Quasi-naukowe założenia i wierzenia, „Forum Akademickie" 12/2020, ss. 72-74.

71. Sztuka akademickiego przetrwania, „Forum Akademickie" 1/2021, ss. 42-44.

72. Innowacyjność i konserwatyzm, „Forum Akademickie” 2/2021, ss. 55-57.

73. Zachodni ezoteryzm, „Forum Akademickie” 3/2021, ss. 29-31.

74. Kłopoty z przyzwoitością, „Forum Akademickie” 4/2021, ss. 62-64.

75. Nauki twarde i miękkie, „Forum Akademickie” 5/2021, ss. 59-60.

76. Pożytki z historii, „Forum Akademickie” 6/2021, s. 53-55.

77. Akademickie obywatelstwo, „Forum Akademickie” 7-8/2021, s. 82-84.

78. W oczekiwaniu na ewaluację, „Forum Akademickie” 9/2021, s. 45-47.

79. Pieniądze w nauce, „Forum Akademickie” 10/2021, s. 52-54.

80. Być recenzentem, „Forum Akademickie” 11/2021, s. 29-30.

81. Pożytki z konferencji naukowych, „Forum Akademickie” 12/2021, s. 47-49.

82. Być przywołanym, „Forum Akademickie” 1/2022, s. 42-44.

83. Uczony i nauczyciel, „Forum Akademickie” 2/2022, s. 43-45.

84. Uczony i menedżer, „Forum Akademickie” 3/2022, s. 42-44.

85. Uczony i polityk, „Forum Akademickie” 4/2022, s. 48-50.

86. Uczony i wiara, „Forum Akademickie” 5/2022, s. 48-50.

87. Poważny uczony, „Forum Akademickie” 6/2022, s. 55-57.

88. Przepis na sukces w nauce, „Forum Akademickie” 7-8/2022, s. 84-86.

89. Czas na poważne dyskusje, „Forum Akademickie” 9/2022, s. 21-22.

90. Akademickie wyróżnienia, „Forum Akademickie” 10/2022, s. 53-55.

91. Uczony i rodzina, „Forum Akademickie” 11/2022, s. 49-51.

92. Akademickie pomaganie, „Forum Akademickie” 12/2022, s. 57-58.

93. Łatwiejsze i trudniejsze recenzje, „Forum Akademickie” 1/2023, s. 17.

94. Razem czy osobno, „Forum Akademickie” 1/2023, s. 46-48.

95. Drapieżniki w życiu akademickim, „Forum Akademickie” 2/2023, s. 44-46.

96. Wynagradzanie uczonych, „Forum Akademickie” 3/2022, s. 38-40.

97. Samokrytycyzm w nauce, „Forum Akademickie” 4/2023, s. 39-41.

98. Uczony i polityka, „Forum Akademickie” 5/2023, s. 50-52.

99. Uczony i przyjaciele, „Forum Akademickie” 6/2023, s. 49-51.

100. Akademickie inflacje i recesje, „Forum Akademickie” 7-8/2023, s. 82-84.

101. Akademickie pożegnania, „Forum Akademickie” 9/2023, s. 48-51.

102. Korygowanie Humbolta, „Forum Akademickie” 10/2023, s. 34-36.

103. Oceny za całokształt, „Forum Akademickie” 11/2023, s. 40-42.

104. Czas rozliczeń, „Forum Akademickie” 12/2023, s. 50-52.