Articles and book chapters

 

 1. Sens poznawczy kartezjańskiego wątpienia, Studia Filozoficzne nr 7/78, s. 45 – 59

 2. Zakład Pascala, Człowiek i Światopogląd nr 6/78, s. 36 - 48

 3. W kręgu zworników kartezjańskich poglądów, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, s. 59 – 72

 4. Pascalowska koncepcja geometrycznego sposoby myślenia, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM 1978, Poznań, s. 73 – 100

 5. Pierre Gassendi o budowie świata i jego poznawaniu, w: Idee a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, s. 83 – 100

 6. Pascalowskie dylematy ludzkiego istnienia, w: W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, s. 67 – 88

 7. O niektórych przesłankach pracy organicznej Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwo PTPN, Sprawozdania nr 96/79, s. 89 - 92

 8. Kartezjańskie normy poznawcze, Wydawnictwo PTPN, Sprawozdania nr 97 – 99/79

 9. O niektórych postaciach psychologizmu w historii filozofii, Wydawnictwo PTPN, Sprawozdania nr 97 – 99/79

 10. Blaise Pascal versus Descartes, w: Tradycja a współczesność, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, s. 43 – 52

 11. O psychologizmie i antypsychologizmie w uprawianiu historii filozofii, w: Z dziejów refleksji nad historią filozofii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, s. 103 – 114

 12. O postaciach racjonalizmu poznawczego, w: Z dziejów refleksji nad historią filozofii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, s. 115 – 126

 13. Renesansowa filozofia przyrody i człowieka, w: Historia filozofii nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, s. 11 – 28

 14. Racjonalizm nowożytny, w: Historia filozofii nowożytnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, s. 29 – 46

 15. Filozoficzne konsekwencje recepcji heliocentryzmu w XVII wieku, Człowiek i Światopogląd nr 4/83, s. 98 – 106

 16. W kręgu intelektualizmu i naturalizmu francuskiego XVII i XVIII wieku, Studia Filozoficzne nr 3/83, s. 129 – 150

 17. Nowożytny naturalizm francuski, Człowiek i Światopogląd nr 6/84, s. 129 – 140

 18. Naturalizm odrodzony Pierre’a Gassendiego, Człowiek i Światopogląd nr 9/84, s. 111 – 122

 19. Świat dwuwymiarowy, czyli o optyce ekstremistycznej, Studia Filozoficzne nr 11/87, s. 123 – 142

 20. O rozumnym egoizmie z perspektywy historycznej, Ruch Filozoficzny nr 2/88, s. 181 – 186

 21. Od Francji sacrum do Francji profanum, Problemy nr 7/88, s. 9 – 14

 22. O psychologicznych uwarunkowaniach historiozofii epoki Oświecenia, Edukacja Filozoficzna nr 2/89, s. 79 – 92

 23. Oświeceniowy mit postępu, Problemy nr 3/89, s. 6 – 12

 24. Przeszłość i przyszłość nauki w ujęciu Renana, Edukacja Filozoficzna nr 10/90, s. 33 – 42

 25. Pochwała Descartesa, czyli manowce apologetyki, Edukacja Filozoficzna nr 10/90, s. 71 – 76

 26. A few oppositions and propositions to the explanation of the psychic world of man, Interpretacja humanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 151 – 164

 27. O kontekstowym wyjaśnianiu sensu dzieł filozoficzno-religijnych, w: Współczesna filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 239 – 254

 28. Liberalizm francuski XIX wieku, Problemy nr 1/91, s. 15 - 18

 29. Hasła artykułowe w „Zarysie encyklopedycznym religii hasła” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992): Augustynizm, s. 34 – 39; Chrześcijaństwo, s. 64 – 70; Jansenizm, s. 143 – 145; Libertynizm, s. 186 – 188; Peyotyzm, s. 258 – 261; Religia, s.279 – 283; Religioznawstwo, s. 287 –291; Tradycjonalizm katolicki, s.359 – 361; Vodu, s. 368 –37

 30. Krytyka nowożytnej kultury Simone Weil, w: Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1994, s. 29 – 36

 31. Kulty cargo, Wiedza i Życie nr 8/94, s. 46 - 52

 32. O medytacjach kartezjańskich Henri Poincare’go, w: O nauce i filozofii nauki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 211 – 226

 33. O rozumnym egoizmie o wyrachowanym altruizmie, w: Horyzonty ponowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 59 – 80

 34. Filozofia życia i przeżycia przeciętnego katolika, urzędnika i akademika w dzisiejszej Polsce, w: Universalność filozofii a tradycje narodowe, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995, s. 36 - 42

 35. Homines Universitatis – professores, Wiedza i Życie nr 3/95, s. 38 - 41

 36. Homines Universitatis – doctores, Wiedza i Życie nr 4/95, s. 42 - 48

 37. Homines Universitatis – magistri, Wiedza i Życie nr 5/95, s. 44 - 52

 38. Homines Univesitatis – studiosi, Wiedza i Życie nr 6/95, s. 41 – 47

 39. Jansenizm jako wyzwanie ideowe wobec myśli świeckiej, Res Humana nr 5/95, s. 20 – 23

 40. Agresja słowa w tak zwanej wysokiej kulturze, Humaniora. Biuletyn nr 4/95, s. 35 – 48

 41. Jansenizm jako wyzwanie ideowe czasów nowożytnych, Przegląd Religioznawczy nr 1/96, s. 47- 54

 42. Niepewność nauki w ujęciu Henrie’go Poincare’go, w: Rozważania o poznaniu naukowym, Poznań 1996, s. 37 – 48

 43. Liberalizm – mitologia, ideologia i konieczność życiowa, w: Aksjologia, etyka, samookreślenie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996, s. 71 – 86

 44. Europa fanatyków czy Europa agnostyków religijnych?, Res Humana nr 4/96, s. 4 – 8

 45. Myśl społeczna Blaise Pascala, w: Odczytywanie myśli Pascala, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 63 – 79

 46. Demokracje europejskie, Europa Wschodu I Zachodu nr 1/97, s. 84 – 90

 47. Demokracja po polsku, w: Polacy na progu ..., Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997, s. 141

 48. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, Ruch Filozoficzny nr LIV/97, s. 637 – 639

 49. Mit narodu polskiego, w: Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 125 – 136

 50. Peyotyzm, Wiedza i Życie nr 6/97, s. 44 - 47

 51. Nowe religie świata zachodniego, Wiedza i Życie nr 10/97, s. 36 - 41

 52. Nowe religie orientalne, Wiedza i Życie nr 11/97, s. 38 – 44

 53. Być czy nie być akademikiem?, Forum Akademickie nr 2/97, s. 32 - 35

 54. Nauka poza budżetem, Forum Akademickie nr 10/97, s. 33 - 35

 55. Demokracja po polsku. Humaniora. Biuletyn nr 6/97, s. 14 - 21

 56. Liberalizm wyzwaniem ideowym, w: Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 7 – 63

 57. Kościoły, wyznania, sekty religijne, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 2/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 28 – 34

 58. Religia i religijność Europy, w: Zeszyty Filozoficzne nr 6/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 7 – 1

 59. Hochschulen entsprechend der Tradition oder den aktuellen Herausforderungen? Dilemmata des Hochschulwesens im Polen der 90er Jahre, in: Erweitetung Europas, Osterrraichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien-Poznań 1998, s. 93 – 110

 60. Dzisiejsza kondycja filozofii w Polsce, Humaniora. Biuletyn nr 8/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 35 – 46

 61. Polskie szkolnictwo wyższe Anno Domini 1998, Humaniora. Biuletyn nr 9/98, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 55 – 64

 62. La philosophie polonaise de la premiere moitie du XXe siecle, Zeszyty Filozoficzne nr 6/98, s. 150 – 163

 63. Jansenizm, w: Przegląd Religioznawczy nr 1-2/187 –188, s. 265 – 267

 64. Religie, w: Przegląd Religioznawczy nr 3-4/189-190, s. 149 – 152

 65. Vodu, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 – 4/189 – 190, s. 281 – 282

 66. Nowe religie afrykańskie /1/, Wiedza i Życie nr 1/98, s. 44 – 46

 67. Nowe religie afrykańskie /2/, Wiedza i Życie nr 2/98, s. 37 - 41

 68. Tradycja humanistyczna, Forum Akademickie nr 4/98 s. 25 - 27

 69. Dekomunizacja uczelni, Forum Akademickie nr 10/98, Akademicka Oficyna Wydawnicza, s. 30 – 32

 70. O religii fundamentalnie, Nowe Książki nr 2/98 /recenzja książki G. Van der Leeuwa pt. Fenomenologia religii/

 71. Kritik in der Wissenschaft, in. Mitteleuropaische Universitaten ...(por. wykaz publikacji księżkowych) , s. 11 – 32

 72. Der heutige Zustand der Philosophie, in: Mitteleuropaische Universitaten ..., (j.w.) s. 33 – 48

 73. Polnisches Hochschulwesen Anno Domini 1998, in: Mitteleuropaische..., (j.w.) s. 49 – 61

 74. Der zeitgestige Professor, in: Hochschuwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderunegen, (j.w.), s. 141 – 154

 75. Auf der Suche nach neuen Formen der Gemainschaft. Neue religiose Bewegungen in Ost-Mitteleuropa, in: Verwestlichung Europas, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, s. 255 – 266

 76. Polnische Universitaten im Wandel der neuziger Jahre, in: Mitteleuropaische Orientierungen der 90er Jahre, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, s. 119 – 128

 77. Europa des Ostens und des Westens – annaherung oder Auseinanderdriften?, in: Europa des Ostens und des Westens, Sonderband, Poznań – Wien 1999, s. 3 – 9

 78. Das Bild der Religionssekten in der Modernen Literatur, in: Europa des Ostens ind des Westens, Sonderband, Poznań – Wien 1999, s. 90 – 101

 79. Dlaczego pojawiają się sekty?, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 7 – 24

 80. L’egoisme raisonable des temps modernes, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 131 – 138

 81. Critique de la metaphysique traditionnelle et la defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, w: Zeszyty Filozoficzne nr 7/1999, s. 139 – 148

 82. Nowe ruchy religijne w nowożytnej Europie, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 3/99, s. 38 – 42

 83. Polskie uczelnie w okresie przemian lat dziewięćdziesiątych, w: Przegląd Bydgoski, rocznik X/99, s. 8 – 16

 84. Wieszcze – wieszczenie – pouczanie narodu, w: Między polityką a literaturą, Wydawnictwo „TERRA”, Poznań 1999, s. 37 – 52

 85. Zagrożenia z Zachodu – mit czy rzeczywistość?, w: Kultura polityczna w Polsce – mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych UAM, Poznań 1999 s. 255 – 267

 86. Krytyka w nauce, Humaniora. Biuletyn nr 10/99, s. 7 - 23 /pol. wersja artykułu zamieszczonego w: Mitteleuropaische Universitaten .../

 87. Burzliwe pontyfikaty, w: Wiedza i Życie nr 6/99, s. 41 – 45

 88. Akademicka wieloetatowość, w: Forum Akademickie nr 3/99, s. 25 – 27

 89. Bliżej czy dalej?, w: Forum Akademickie nr 10/99, s. 58 – 60

 90. Sztuka popularyzacji też może być sztuką /recenzja książki M. Kosmana pt. Ogniem i mieczem. Prawda i legenda/, Humaniora. Biuletyn nr 10/99, s. 51 – 52

 91. Perspektiven des polnischen Hochschulwesens im Lichte des Entwurfs neuer Rechtsbestimmungen, in: Europaisierung der Bildungssysteme, Wien – Poznań 1999, s. 127 – 140

 92. Les Meditations cartesiennes d’Henri Poincare, en: L’esprit cartesien, Actes du XXVIe Congres des l’Association de Philosophie de Langue Francaise, edites par: B. Bourgeois et J. Hevet, Paris 1999, p. 1097 – 1101

 93. Critique de la metaphysique traditionnelle et defense de la metaphysique nouvelle: le cas de Claude Bernard et d’Etienne Vacherot, en: La metaphysique: son histoire, sa critique, ses enjeux, Actes du XXVII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, edites par: L. Langlois et J.M. Narbonne, Paris – Quebec 2000, p. 361 – 368

 94. Wieviel Polentum gibt es in Polen? Polnische Integrationsangste, in: Von der Emanzipation zum Integration, Wien – Poznań 2000, s. 141 – 154

 95. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la paix, Zeszyty Filozoficzne nr 8/2000, s. 109 – 118

 96. Sekty: izolacjonizm czy zaangażowanie społeczne?, w: Europa Wschodu i Zachodu nr 4/2000, s. 32 – 37

 97. Perspektywy polskiego szkolnictwa wyższego w świetle projektu nowych regulacji prawnych, w: Uniwersytet i okolice, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja, Katowice 2000, s. 71 – 84

 98. Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Humaniora, Biuletyn nr 11/2000, s. 27 – 35

 99. Czciciele naukowej fikcji. Przypadek manipulacji intelektualnej, Zeszyty Filozoficzne nr 8/2000, s. 93 – 106

  <--break->

 100. Aby liberalny znaczyło odpowiedzialny, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/2000, s. 173 – 184

 101. Transformacje i integracje europejskie, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 7 – 16

 102. Wielość religijna – wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego?. Przypadek Francji, w: Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 277 – 286

 103. Kształcenie filozofów, Humaniora, Biuletyn nr 12/2000 , s. 18 – 28

 104. Religia i religijność Europy, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Warszawa – Tyczyn 2000, s. 9 – 16

 105. Profesor na miarę czasu, w: Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, Poznań 2000, s. 165 – 178

 106. Wrażliwość religijna w perspektywie historycznej, Przegląd Religioznawczy nr 1/2000

 107. Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska, Poznań 2000, t. 16: historiozofia; t. 17: intelektualizm, s. 330 – 331 ,t. 19: Karolińskie reformy s.422 – 423; t. 19: Kartezjanizm, s. 438 – 442; t. 17: ide Idea, Idealizacja, Intelekt

 108. Z wiatrem czy pod wiatr?, Forum Akademickie nr 4/2000, s. 24 – 26

 109. Pracowitość uczonego, Forum Akademickie nr 9/2000, s. 57 – 59

 110. Dać i zyskać, Res Humana nr 3/2000, s. 33 – 36

 111. Szkolnictwo wyższe wobec współczesnych wyzwań, Glosa do książki: Hochschulwesen angesichts zeitgenossicher Herausforderungen, w: Humaniora – Biuletyn nr 11/2000, s. 71 – 74

 112. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 2/10, s. 259 - 261

 113. Dziesięciolecie transformacji i adaptacji. Komunikat z konferencji, Zeszyty Naukowe WSZB w Poznaniu, nr 3/11, s. 264 – 270

 114. Cults, Sects, New Religoius movements – a challenge to modern times outline of the problem, w: Transformations, Adaptations and Integrations in Europe. Global and local problemes, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 127 – 144

 115. Transformacje kulturowe a przekształcenia w eschatologiach sekt i nowych ruchów religijnych, w: Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 285 – 298

 116. Sumienie chrześcijańskiej Europy. Próba milenijnego bilansu, w: Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 11 – 20

 117. Kościół katolicki i katolicy polscy wobec sekt i nowych ruchów religijnych, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity – rzeczywistość – obawy – nadzieje, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2000, s. 371 – 380

 118. Bóg religii i Bóg filozofii, w: Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 127 – 137

 119. Tradycjonalizm i nowatorstwo współczesnych sekt, kultów i nowych ruchów religijnych, w: Zeszyty Filozoficzne nr 9/2000, s. 51 – 60

 120. Duch kartezjański w XVII wieku, w: Biuletyn Historii Sztuki. R. LXIII: 2001 nr 1 – 4, s. 11 – 25

 121. Aby liberalny znaczyło przewidywalny, w: Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej WSZiB, Z. 1, Poznań 2001, s. 87 – 98

 122. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji /?!/, w: Przegląd Religioznawczy nr 3 -4/201 – 202, s. 147 – 154

 123. Jeszcze raz o wieloetatowości, Forum Akademickie nr 5/2001, s, 31-33; przedruk w: Humaniora. Biuletyn nr 13/2001

 124. Akademicka akredytacja, Forum Akademickie nr 11/2001, s. 26 – 28

 125. Introducion, in: Transformations, Adaptations and Integrations in Europe, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 7 – 1

 126. Od Redaktora, w: Zeszyty Filozoficzne nr 9/2000, s. 3 – 7

 127. Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków. Komunikat z konferencji, w. Forum Naukowe WSZiB, Z. 1, s. 293 – 299

 128. Artykułowe hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska, Poznań 2001: Katastrofizm, t. 20, s. 25 – 27. Kauzalizm, t. 20, s. 66 , Kołakowski L., t.20, s. 446 – 447, Komunizm, t. 21, s. 56 - 66, Konceptualizm, t. 21, s. 73, Konkordat, t. 21, s. 110 - 111 Konserwatyzm, t. 21, s. 125 – 128, Konwencjonalizm, t. 21, s. 163 – 164, Kosmopolityzm, t. 21, s. 270 , Kościół a państwo, t. 21, s. 306 – 311,Kotarbiński T., t. 21, s. 325 – 326, Krytycyzm, t. 22, s.26 – 28, Krzyżowe wyprawy, t. 22, s. 61 – 65, Kultowe ruchy, t. 22, s. 140 – 144, Lafargue Paul, t. 22, s. 262 ,Liberalizm, t. 23, s. 189 - 193 Libertarianizm, t. 23, s.197, Libertynizm, t. 23, s. 197 – 199,Materializm, t. 25, s. 392 - 396 ,Maritain, t. 25, s.264 – 265 , Mazdaizm, t. 25, s. 454 – 455, Mazdakim, t. 25, s. 455

 129. Odmienności kulturowe: potrzeba zrozumienia i ... tolerancji /?!/, w: Dyktat, protest i integracja w kulturze, Warszawa – Tyczyn 2002, s. 291 – 298

 130. Wrażliwość religijna w perspektywie nowych ruchów religijnych, w: Pamięć dla przyszłości, Tyczyn 2002, 115 – 130

 131. Polska w Europie – stare obawy, nowe nadzieje, w: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 56 – 72

 132. Kulty, sekty, nowe ruchy religijne we współczesnym świecie, w: Tropami filozofii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 171 – 197

 133. Les nouveaux mouvements religieux a la defense de la Paix, en: Philosophie et paix, Actes du XXVIII Congres l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, Ed. Universite de Bologne, Bologne 2002, pp. 845 – 852

 134. Filozof na miarę czasu, w: Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 97 – 110

 135. Le nouveaux mouvements religieux et la question de la paix, en: Actes del VI Congreso „Cultura Europea”, Pamplona 2002, s. 941 – 948

 136. Nowe ruchy religijne w Europie – wybrane przykłady, w: Religia i religijność Europy. Człowiek i Społeczeństwo. T. XX, s. 43 – 58

 137. Traditionalism and Innovation of Contempory Sectes, Cultes and New Religious Movements, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/203/2002, s. 81 – 89

 138. Kościół katolicki w „dialogu” z nowymi ruchami religijnymi, w: Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 197 – 207

 139. Neokrytycyzm francuski przełomu XIX i XX wieku, w: Poznanie – podmiot – dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń 2002, s. 15 – 26

 140. Artykułowe hasła w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska, Poznań 2002; Mesjanizm, t. 26, s. 163 – 165, Meslier, t. 26, s. 165 – 166, Mistycyzm chrześcijański, t. 27, s. 35 – 38; Naturalizm, t. 28, s. 261 – 262; Natywizm, t. 28, s. 263; Oświecenie, t. 30, s. 358 – 368

 141. Artykułowe hasła w Ilustrowanej Encyklopedii Religii Świata, Poznań 2002: Augustynizm, s. 62 – 63; Bahaizm, s. 73 – 74; Bogowie filozofów, s. 99 – 100; Cargo, s.132 – 133; Ekumenizm, s. 213 – 214; Grecji starożytnej religie, s. 251 – 253; Humanizm integralny, s. 279 – 280; Khakizm, s. 352; Kimbangizm, s. 353 – 354; Krysznaici, s. 393 – 394; Nowe religie, s. 478 – 4480 ; Peyotyzm, s. 500 – 501; Prehistoria religijności, s. 514; Religia, s. 531 – 533; Rodzimy Kościół Polski, 539 – 540; Sekty, s. 556 – 557; Vodu, s. 630 – 631

 142. Magnificus, w: Forum Akademickie nr 2, s. 33-37;

 143. Homo intelektus - homo faber, w: Humaniora. Biuletyn nr 14/2002, s. 18 – 27

 144. Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sekta i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Poznań 2003, s. 211 - 220

 145. Academic Accreditation: a Polish Case Study, in: The University, Globalization, Centrale Europe, Ed. Peter Lang, 2003, s.225 – 234

 146. Reformowanie finansowania badań, w: Humaniora. Biuletyn nr 15/2003, s. 7 – 13

 147. „Katechizm” współczesnego Europejczyka, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań 2003, s. 7 - 14

 148. Nowe ruchy religijne w starej Europie – problemy adaptacji i akceptacji, w: Oblicza europejskiego pluralizmu, Poznań 2003, s. 279 - 286

 149. Aby liberalny znaczyło opłacalny, w: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, Poznań 2003, s. 75 – 88

 150. Czy religioznawstwo może być naukowe?, Zeszyty Filozoficzne nr 10 – 11/2003

 151. Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica – Edycja Polska, Poznań 2003: Prakseologia, t. 34, s. 252 – 253; Profetyzm, t. 34, s. 41- 411; Racjonalizm, t. 35, s. 271 – 274; Renanowski ewolucjonizm, t. 36, s. 98;Reizm, t. 36, s. 55 – 56; Renouvier Ch., t. 116 - 117

 152. Komitet urzędników czy uczonych?, Forum Akademickie nr 6/2003, s, 30 – 32

 153. Jesteśmy w Europie?, Forum Akademickie nr 7 –8/2003, nr 34 - 35

 154. L’altruizm raisonable des temps modernes, en: Avenir de la raison, devenir des rationalités, Ed. de Vrin, Paris 2004, s. 515 – 518

 155. Awanse akademickie, Humaniora. Biuletyn nr 16/2004, s. 54 –61

 156. Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej, w: Europa w Polsce – Polska w Europie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2004, s. 107 – 126

 157. Przyszłość uniwersytetów, w: Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, 209 – 218

 158. Academic Poland and the European Union, in: To be and to live in Europe, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, s. 119 – 129

 159. Homo intelektus – homo faber, w: Praca a bezczynność zawodowa, Tyczyn 2004, s. 175 – 182

 160. Europa – obszar wrażliwy, w: Współczesna Europa w procesie integracji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 7 – 13

 161. Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannica, Poznań 2004: Scientyzm, t. 38, s. 329 – 331; Sekty, t. 38, s. 394 – 400; Sensualizm, t. 38, s. 442 – 444; Socjalizm, t. 40, s. 30 – 33; Sorokin P. A., t. 40, s. 126 – 127

 162. Hasła artykułowe w encyklopedii Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Poznań 2004: t. 1: Ateizm; Chrześcijaństwo w warunkach komunizmu; Egzystencjalizm chrześcijański; Ekumenizm; Humanizm integralny; Irreligia; Kościół rzymskokatolicki wobec innych religiii; Kościół rzymskokatolicki wobec sekt; Medytacja Transcendentalna ;New Age; Personalizm chrześcijański; Religijność postmodernistyczna;Religioznawstwo świeckie ;Sekularyzacja; Satanizm

 163. Wprowadzenie do: Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, s. 7 - 9

 164. Wprowadzenie do: Europa, Europa ... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004, s. 7 – 8

 165. Czciciele „naukowej” fikcji. Przypadek manipulacji intelektualnej, w: Wokół psychomanipulacji, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2005 , s. 57 – 68

 166. Język akademicki, w: Miasto języka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005, s. 33 – 50

 167. Współpraca edukacyjna wyższych uczelni Poznania z krajami Unii Europejskiej, w: Wielkopolska a Unia Europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań 2005, s. 137 – 145

 168. Kulturotwórcza rola religijnego krytycyzmu, w: Europa wspólnych wartości, t. 2, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, s. 87 – 94

 169. Religijność Europy, w: Sekty czy nowe ruchy religijne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005, s.9 – 18

 170. Rozmówki akademickie, Forum Akademickie nr 2/05, s. 28 –30

 171. Konwersacje, Forum Akademickie nr 3/05, s. 29 – 31

 172. Dyskusje, Forum Akademickie nr 4/05, s. 32 – 34

 173. Czy uczonemu potrzebna jest odwaga?, w: Etyczne aspekty badań społecznych, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 89 – 99

 174. Hasła artykułowe w Encyklopedii Britannika. Edycja Polska, Poznań 2005: Vanini. t. 40, s. 436- 437;Wolter. t. 47, s. 91 – 92

 175. Hasła artykułowe w encyklopedii „Europa, Europa...”, Poznań 2006 , t. III, Wydawnictwo Kurpisz: Europejski obszar szkolnictwa wyższego, s. 288 – 292; Profesorowie wyższych uczelni, s. 316 – 320; Egzystencjalizm, s. 364 – 366; Anarchizm, s. 422; Komunizm, s. 434 – 442 ;Konserwatyzm, s. 442 – 445; Liberalizm, s. 445 – 447; Socjalizm, s. 458 – 461

 176. Kościoły, sekty i nowe ruchy religijne we współczesnym świecie, w: Pojęcia podstawowe. Miasto granic, Forum Naukowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006, s. 159 – 179

 177. Le conventionalism <<d’attente>>. Etudes sur Descartes, en: L’homme et la réflexion, ed. P. Billouet, J. Gaubert, N. Robinet et A. Stanguennec, Paris 2006, 431 – 434

 178. Liberalne wartości i ich wrogowie, w: Europa wspólnych wartości, t. 3, WSUS, Poznań 2006, s. 63 – 69

 179. Krytycy i krytykanci w nauce, w: Forum Akademickie nr 2/2006, s. 27 – 30

 180. Kategoryzacja nauki, w: Forum Akademickie nr 9/2006, s. 21 – 23

 181. Z perspektywy Liberalizmu europejskiego- post scriptum, w: W kręgu liberalizmu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006, s. 157 – 170

 182. Liberalizm europejski, w: Filozofia współczesna, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2006, s. 421 – 438

 183. Inflacja elit w nauce, w: Wyzwania dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2006 s. 135 – 150

 184. Wiara oświeconych (w perspektywie historycznej), Przegląd Religioznawczy nr 1/2006 (219), s. 3 – 18

 185. Pogaństwo Restituta, czyli ekologia sakralizowana, Przegląd Religioznawczy nr 1/2006 (219), s. 125 – 134

 186. Być Europejczykiem, w: Sprawy Wschodnie. Zeszyt specjalny z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Grzegorza Kotlarskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 171 - 184

 187. Weberowski przełom w badaniach religioznawczych, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2007, s. 3 – 12

 188. Liberalizm przeciwko kościelnemu monopolizmowi, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2007, s. 133 – 146

 189. Europejskie szkolnictwo wyższe w procesie zmian strukturalnych, w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 23 - 36

 190. Kościół katolicki wobec liberalizmu, w: Przegląd Religioznawczy nr 2/2007, s. 3 - 10

  <--break->

 191. Amerykanizacja szkolnictwa wyższego, w: Dokąd zmierza Europa?, Wydawnictwo WSUS, Poznań 2007, s. 59 – 69
 192. Szkoły w nauce, w: „Forum Akademickie” nr 2/2007, s. 25 – 27

 193. Poprawki do ustawy, w: „Forum Akademickie” nr 5/2007, s. 39 – 42

 194. Być Europejczykiem, w: Sprawy Wschodnie. Zeszyt specjalny z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Grzegorza Kotlarskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 171 – 184

 195. Kształcić dla merytorycznych kwalifikacji, czy dyplomu”, w: Filozofia tożsamości, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007, s. 141 – 152

 196. Unowocześnianie polskich uczelni, „Forum Akademickie” nr 4/2008, s.41 – 43

 197. Filozofia społeczna liberałów brytyjskich. Przyczynek do narodzin kapitalizmu z „ludzką twarzą”, w: Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 129 – 150

 198. Bariery rozwoju polskich uczelni – wprowadzenie, w: Człowiek i Społeczeństwo nr XXVIII, s. 7 - 11

 199. Zadania dla polskich uczelni i polskich uczonych, w: j. w. s. 28 - 42

 200. Akademickie „rozmówki”. Poradnik dla adeptów uniwersyteckiego życia, w: j. w., s. 144 – 159

 201. Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu, w: Nauka nr 3/2008, s. 21 - 34

 202. Przeciwnicy i sojusznicy liberalizmu, w: Dylematy współczesnego liberalizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008 s. 67 – 80

 203. Sztuka waloryzacji, w: „Forum Akademickie” nr 12/2008, s. 25 – 27

 204. Bóg w filozofii Kartezjusza, w: Oblicza filozofii XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 33 – 41

 205. Oświecenie a religia chrześcijańska, w: Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 31 – 60

 206. O wielowymiarowości weberowskich badań religioznawczych, w: O wielowymiarowości badań religioznawczych, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 7 – 18

 207. Weberowski „model” badań religioznawczych, w: Nauka nr 3/2009, s. 115 – 132

 208. Uczony – zawód czy powołanie?, w: Nauka nr 4/2009, s. 67 – 86

 209. Przemiany religijności jako przemiany racjonalności. Ujęcia przedweberowskie (od Platona do Hume’a), Przegląd Religioznawczy nr 1/2009, s. 3 - 19

 210. Ideologizacja czy racjonalizacja obrazu przemian religijności. Przypadek Ludwika Feuerbacha, w: Przegląd Religioznawczy nr 1/2009, s.83 - 102

 211. Uniwersyteckie tradycje. w: Uniwersytety. Tradycje – Dzień Dzisiejszy – Przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 13 – 30

 212. Wolterowska krytyka kartezjanizmu, w: W kręgu filozofii XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, s. 115 – 126

 213. O typach i typologizacji racjonalizmu, w: O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2009, s. 5 – 16

 214. Dyskutujemy o reformie szkolnictwa, „Forum Akademickie” nr 6/09, s. 27 - 29

 215. Krytycyzm czy dogmatyzm w nauce, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 97, zeszyt 2, 30 – 42

 216. Wyznaniowość czy naukowość – dylemat rzeczywisty czy pozorny?, „Nauka” nr 2/2010, s. 29 – 50

 217. Europa pożądana. Kilka uwag na temat jej wdzięków, w: Style życia jako czynnik współistnienia ludzi. Od lokalności do globalności, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych, Poznań, s. 149 – 160

 218. Autorytety intelektualne na miarę swoich czasów, w: Miasto przywództwa, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 65 –82

 219. Zmienność granic między racjonalnością i irracjonalnością w życiu społecznym, w: Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń , s. 45 – 58

 220. Weberowskie badania religijnego pluralizmu, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 349 – 360

 221. L’esprit des Lumières, w: Fenomen ducha Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 153 – 168

 222. Pragmatyczna racjonalność religii i religijności w ujęciu W. Jamesa, w: Przegląd Religioznawczy, nr 1/2010, s. 31 – 46

 223. Sekularyzacja jako racjonalizacja życia społecznego, w: Przegląd Religioznawczy nr 2/2010, 3 – 16

 224. Racjonalność religii i religijności w uwikłaniu, Przegląd Religioznawczy nr 4/2010, 3 - 14

 225. Profesorskie „wakacje”, w: „Forum Akademickie” nr 7/2010, s. 40 – 42

 226. Zasady w filozofii i w nauce, w: Nauka - Kultura - Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 53-70

 227. Weberowski "model" interdyscyplinarności, w: Interdyscyplinarność w naukach społecznych               i humanistycznych - doświadczenia i projekty, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 2011, ss. 239-249
 228. Zasady intelektualizmu, w: Folia Philosophica" nr 24/2011, ss. 87-101
 229. Mity jako integralna część kultury, w: Religia-nauka-kultura, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, ss. 65-82
 230. Powiedz mi w co wierzysz, a powiem ci jakim jesteś uczonym, w: Między socjologią a religioznawstwem w teorii i w badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 2011, ss. 207-222
 231. Wzorce europejskiej racjonalności, w: Człowiek w Europie. Człowiek-Przewodnik-Mędrzec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 35-52
 232. Nadzieje na lepsze w szkolnictwie, w: "Forum Akademickie" nr 3/2011, ss. 26-28
 233. Czym było i jest religioznawstwo?, "Nauka", nr 3/2011, ss. 121-134
 234. Czy możliwa jest religia i religijność bez Boga? "Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej w Gdyni", 187A/2011, ss. 57-68
 235. Filozofia polska czy filozofia w Polsce? "Ruch Filozoficzny", nr 4/2011, t. LXVIII, ss. 861-869
 236. Racjonalizacja religii i izolacja społeczna, "Przegląd Religioznawczy", nr 1/2011, ss.55-66
 237. Racjonalizacja religii a dominacja społeczna (2). Od Mikołaja z Kuzy do Erazma z Rotterdamu, "Przegląd Religioznawczy", 3(2011), ss.3-14
 238. Racjonalizacja religii a marginalizacja społeczna. Od starożytnych do nowożytnych filozofów, "Przeglą Religioznawczy", nr4 (2011), ss. 39-48
 239. Racjonalizacja religii a dominacja społeczna (3). Od Woltera i wolterianizmu do rozdziału Kościoła od państwa, "Przegląd Religioznawczy", 4/2011, ss. 49-60
 240. Dyskretny urok pierwotnych form życia religijnego, "Przegląd Religioznawczy" nr 1/2011, ss. 3-16
 241. Racjonalizacja religii i izolacja społeczna, "Przegląd Religioznawczy" nr 1/2011, ss. 55-66
 242. Liberalizm społeczno-filozoficzny, w: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 15-29
 243. Descartes i Pascal - dwaj antagoniśći, w: Filozofia XVII wieku. Twórcy-problemy-kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 79-98
 244. Naturalistyczna opozycja wobec kartezjanizmu, w: Filo-Sofija, r.12, nr 2(2012), Oficyna Wydawnicza Epigram, ss. 15-27
 245. Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań, ss. 69-78
 246. Style narracyjne teologów chrześcijańskich, w: Przegląd Religioznawczy nr1, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 19-30
 247. Katolickie opozycje wobec transformacji sacrum, w: Przegląd Religioznawczy nr3, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 49-50
 248. Opozycje wobec chrześcijańskich transformacji sacrum, w: Przegląd Religioznawczy nr4, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, ss. 13-24
 249. Język ludzi nauki, w: Nauka nr 4/2012, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, ss. 53-64
 250. Liberalizm w Polsce - tradycje i współczesność, w: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 230, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 15-26
 251. Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego, w: Przegląd Filozoficzny nr3/2012, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Instytut Filozofii UW, ss. 475-488
 252. The rationality of affirmation and negation in modern French philosophy, w: Człowiek i Społeczeństwo nr 34, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 199-208